Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website www.natuurhout.be zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze website is eigendom van BEHO comm.v,(natuurhout.be) Adolf Van Der Moerenstraat 39 – 9240 Zele. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website van www.natuurhout.be stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

De informatie op deze website wordt door BEHO comm.v,(natuurhout.be) met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. BEHO comm.v,(natuurhout.be) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van BEHO comm.v,(natuurhout.be) bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door BEHO comm.v,(natuurhout.be) worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van BEHO comm.v,(natuurhout.be). BEHO comm.v,(natuurhout.be) geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

BEHO comm.v,(natuurhout.be) garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij BEHO comm.v,(natuurhout.be) en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEHO comm.v,(natuurhout.be)

Privacy verklaring

BEHO comm.v,(natuurhout.be) eerbiedigt de privacy van de bezoekers van de website en behandelt de persoonlijke gegevens die de bezoeker van de website rechtstreeks of via e-mail aan Informatietuinen BEHO comm.v verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Privacy verklaring van Informatietuinen BEHO comm.v Door gebruik te maken van deze website van Informatietuinen BEHO comm.v aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid en inhoud van deze privacy verklaring.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

BEHO comm.v,(natuurhout.be) heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze website en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van BEHO comm.v,(natuurhout.be)

× Vragen?