ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEHO comm.v

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte uitgebracht door Beho en van elke overeenkomst waarbij het Beho zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk).
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het Beho en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Offerte

a. Alle offertes van Beho zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Beho het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Beho natuurhout.
b. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.

4. Uitvoering overeenkomst

a. Beho mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Beho staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Beho zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat Beho zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Beho, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Beho vervangt, en de planning van Beho dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Beho uit de vertraging voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

a. Beho behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het Beho ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beho niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan Beho een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5 sub
d. Op eerste verzoek binnen de door Beho gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

6. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen Beho en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Beho opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Beho welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
d. De wederpartij vrijwaart Beho voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

8. Prijzen

a. De prijzen zijn inclusief tenzij anders aangeven exclusief BTW.
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken.
Beho heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Beho is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Beho bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag Beho de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Beho is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft Beho het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Betalingsvoorwaarden

a. De prijs dient door de wederpartij Beho te worden voldaan op een Beho aangewezen rekening binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur, of zoals aangegeven op de factuur.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Beho vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Beho een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Beho bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
d. Al hetgeen Beho uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: (1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan Beho verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan Beho alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan Beho verschuldigde zal bedragen.
f. Indien Beho in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Beho te verrekenen wordt uitgesloten.

10. Levertijd

a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Beho bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Beho uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Beho bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Beho de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van Beho kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Beho kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Beho, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Beho kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van Beho voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

11. Keuring

a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Beho ter zake van de keuring moet maken.
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij gehouden Beho hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en Beho in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Beho kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de wederpartij om zich jegens Beho op het resultaat van de keuring te beroepen.

12. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2000. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Beho deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
b. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
c. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
d. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is Beho bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Beho zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
e. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Beho binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
f. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is Beho niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
g. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

13. Oplevering van werkzaamheden

a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd; (3) Beho schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

14. Emballage

a. Beho is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel 14 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Beho is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van Beho.

15. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft Beho eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat Beho zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat Beho toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
d. Als Beho geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Beho te verpanden.

16. Reclame

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Beho te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Beho worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Beho niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van Beho, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van Beho als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Beho niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
e. Indien en voor zover Beho een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover Beho een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht Beho in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Beho. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

17. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beho.br/> b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.br/> c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent Beho geen enkele tekortkoming in de nakoming.
18. Garantie a. Beho staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) Beho de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Beho zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) Beho bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; (9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Beho is nagekomen.

18. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Beho, is Beho niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart Beho in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Beho beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van Beho om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Beho in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Beho meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Beho verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart Beho alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Beho zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Beho komt.
g. Indien de zaken niet door Beho zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Beho jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Beho jegens Beho aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart Beho voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Beho geleverde producten en/of materialen.

19. Overmacht

a. Bij overmacht van Beho is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor Beho voortvloeit. 21. Geschillen a. Alle gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Beho.
Naast de woonplaats van Beho wordt tevens domicilie gekozen te Dendermonde, dit ter uitsluitende beoordeling van Beho.
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

20. Conversie

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Beho en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Beho spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergaven van de gegevens op deze site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Beho natuurhout-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.1.

× Vragen?